Kablar
SATA  
SATA kabel 40cm 35:-
SATA kabel 40cm Vinkel 39:-
SATA kabel 40cm lås 45:-
SATA kabel 99cm 59:-
SATA kabel 40cm  extern 79:-
SATA kabel 4m  extern 79:-
SATA kabel 1,5m  extern 99:-
SATA kabel 2m  extern 159:-
   
IDE  
IDE kabel 3 kontakter 40 cm cd-rom 35:-
IDE kabel 3 kontakter 40 cm ultra 65:-
IDE kabel 3 kontakter 90 cm ultra 95:-
IDE kabel 2 kontakter 60 cm floppy  
   
USB   
USB kabel ha -ha 1m 39:-
USB kabel ha -ha 2m 49:-
USB kabel ha -micro ha 1m 59:-
USB kabel ha -mini ha 1m 59:-
USB kabel ha -ho 1m 39:-
USB kabel ha -ho 2m 49:-
USB kabel ha -ho 3m 59:-
USB kabel Aktiv förlängning ha -ho 5m 189:-
USB kabel Aktive ha -ho 10m 199:-
USB kabel aktiv ha -ho 50m 559:-
   
VGA / HDMI / display  
HDMI till VGA kabel 349:-
Display port till HDMI adapter 149:-
VGA skärm kabel ha-ha 5m 259:-
VGA skärm kabel ha-ha 10m 350:-
VGA skärm kabel ha-ha 25m 350:-
Display kabel     ha-ha 2m 150:-
Display kabel     ha-ha 3m 170:-
DVI skärm kabel ha-ha 2m 80:-
DVI skärm kabel ha-ha 3m 139:-
DVI skärm kabel ha-ha 5m 190:-
HDMI skärm kabel ha-ha 1,5m 85:-
HDMI skärm kabel ha-ha 3m 119:-
HDMI skärm kabel ha-ha 5m 159:-
HDMI skärm kabel ha-ha 10m 270:-
HDMI skärm kabel ha-ha 15m 350:-
   
Firewire  
Firewire kabel 6pole/6pole 1m 69:-
Firewire kabel 6pole/6pole 2m 79:-
Firewire kabel 6pole/6pole 2m 89:-
   
Firewire kabel 6pole/4pole 1m 69:-
Firewire kabel 6pole/4pole 2m 79:-
Firewire kabel 6pole/4pole 3m 89:-
   
Firewire kabel 4pole/4pole 1m 69:-
Firewire kabel 4pole/4pole 2m 79:-
Firewire kabel 4pole/4pole 3m 99:-